sv DIOS, voetbal sinds 1947
Hoofdsponsor

Raad van advies

Aanleiding                                               

Sv DIOS heeft als voetbalvereniging in de Haarlemmermeer de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Om de forse aanwas van leden te kunnen faciliteren is de accommodatie in 2012 en 2013 op verschillende onderdelen aangepakt. Zo is een natuurgrasveld vervangen door een kunstgrasveld, is de kantine uitgebreid, zijn er kleedkamers toegevoegd en is een speciaal kunstgras jeugdveld aangelegd. Ook op sportief gebied zijn er diverse trajecten in gang gezet. Voor de implementatie van het vastgestelde voetbalbeleid is een technisch hart opgericht, wordt er in competitieverband KNVB zaalvoetbal georganiseerd en is een samenwerkingsverband met voetbalvereniging AZ aangegaan. Tot slot kan opgemerkt worden dat sv DIOS de ambitie heeft om op sociaal maatschappelijk gebied binnen de gemeenschap meer te willen zijn dan sec een voetbalvereniging. In toenemende mate transformeert de vereniging dan ook van sportvereniging naar wijkcentrum van de toekomst.

Door de grootte van de organisatie, de veranderende omgeving waarbinnen sv DIOS moet opereren (wet- en regelgeving) en de noodzakelijke samenwerkingsverbanden met publieke en private organisaties bestaat de wens binnen de DIOS-organisatie om meer focus aan te brengen op zowel constituerende (beleidsintensief) als dirigerende (uitvoeringsintensief) taken. Om dit te bewerkstelligen heeft sv DIOS besloten een Raad van Advies (RvA) in het leven te roepen waarmee een nog beter evenwicht kan worden gecreëerd tussen  operationele en strategische aangelegenheden.

Doelstelling Raad van Advies

De RvA zal gevraagd en ongevraagd het bestuur van sv DIOS adviseren omtrent aangelegenheden waarbij DIOS op enigerlei wijze belang heeft / kan krijgen. Hierbij kan onderscheiden worden :

1) servicegerichte taken (operationele zaken midden lange termijn);

2) strategische taken (majeure investeringen en toekomstplannen lange termijn);

3) constituerende taken.

Onderwerpen / aandachtsgebieden van de Raad van Advies.    (klik hier voor het organisatiemodel)

 1. het fungeren als klankbord voor bestuur;
 2. het bestuur adviseren over de koers van de vereniging in brede zin;
 3. het onderhouden van contacten met voor DIOS belangrijke stakeholders zoals sport-, maatschappelijke en gemeentelijke instanties;
 4. maatschappelijke ontwikkelingen en door de overheid geïnitieerd beleid onderkennen en implementatievoorstellen uitbrengen aan het bestuur teneinde maatschappelijk draagvlak en continuïteit te creëren voor sv DIOS op lange termijn;
 5. het adviseren van het bestuur bij majeure investeringen en lange termijn begrotingen;
 6. het aandragen van projecten / activiteiten;
 7. het adviseren m.b.t. subsidieaanvragen;
 8. het openstellen van de bij de leden aanwezige netwerken.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Raad van Advies

 • De RvA heeft formeel (statutair) geen bevoegdheden en/of verantwoordelijkheden;
 • De RvA kan, in goed overleg met het bestuur van sv DIOS, gebruik maken van de aanwezige capaciteit (kennis en operationele capaciteit) in de diverse commissies van de vereniging;
 • De leden van de RvA moeten te allen tijde handelen in het belang van de doelstelling van de vereniging

Aan- en samenstelling

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de RvA uit een zodanige samenstelling bestaat dat alle gewenste competenties binnen de Raad vertegenwoordigd zijn.

De leden van de RvA worden door het bestuur van sv DIOS benoemd voor een periode van drie jaar;

 1. De RvA bestaat uit tenminste vier personen waarvan 1 voorzitter;
 2. De leden van de RvA moeten “feeling” hebben met de sv DIOS cultuur / organisatie;
 3. Aftreding vindt plaats volgens een vastgesteld rooster;
 4. Ieder lid is één keer herkiesbaar voor een aansluitende periode van drie jaar;
 5. Leden van de RvA ontvangen geen vergoeding.